2015

Jessica Algoo

Hana President
2014-15

Zizo Amro

VP of Finance
2014-15

Brittanie Hundt

VP of Public Relations
2014-15

Yastril Nanez

VP of Operations

Will Zhanay

VP Communications